WARD Contest 2008
krajowe zawody HF

http://www.skjkc.pl/pga/images/WARD2008.jpg

motto: Krótkofalarstwo fundamentem wiedzy technicznej

Zawody organizuje się dla uczczenia Światowego Dnia Krótkofalowca (World Amateur Radio Day) obchodzonego w rocznicę powołania Międzynarodowego Związku Radioamatorów - IARU. Praca w zawodach jest okazją do zdobycia pamiątkowego dyplomu WARD 2008 Award, którego regulamin zamieszczony jest na stronie http://www.ward.pzk.pl

Regulamin

Organizatorzy: Redakcja MK QTC oraz Ogólnopolski Klub Miłośników PGA Polskiego Związku Krótkofalowców (PGA-C). Za realizację postanowień niniejszego regulaminu odpowiedzialny jest Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP- redaktor naczelny (qtc@post.pl).

Uczestnicy: operatorzy radiostacji indywidualnych, klubowych i nasłuchowych posiadający ważne licencje.
- Każdy operator, który przeprowadzi więcej niż 5 QSO zostanie sklasyfikowany. Przeprowadzenie mniejszej ilości łączności kwalifikuje daną stację do grupy CHECKLOG, a przeprowadzone przez nią łączności nie dają punktów korespondentom.
- Operatorzy stacji nasłuchowych nie mogą posiadać licencji nadawczych.
- W zawodach dopuszcza się udział stacji zagranicznych, ale ich logi zostaną użyte tylko do kontroli.
- Wszystkie przeprowadzone i zweryfikowane następnie QSO zostaną zaliczone do programu dyplomowego PGA, bez konieczności posiadania za nie kart QSL.

Termin: 18 kwietnia 2008 r. (piątek), od godz. 15.00 do 17.00 UTC.

Pasmo: 80 m

Emisje: CW i SSB - wyłącznie w segmentach pasma przeznaczonych dla danej emisji (CW: 3500-3560 kHz; SSB: 3600-3650, 3700-3800 kHz).

Łączności:
(a) Z tą samą stacją można przeprowadzić daną emisją tylko jedno punktowane QSO.
(b) Łączności cross-mode nie zalicza się.
(c) Łączności powtórzone nie są punktowane, ale należy je pozostawić w logu.

Wywołanie w zawodach: na CW -"Test SP"; na SSB - "Wywołanie w zawodach".

Klasyfikacje:
SO-MIX - stacje indywidualne na CW i SSB
SO-CW - stacje indywidualne na CW
SO-SSB - stacje indywidualne na SSB
SO-QRP - stacje indywidualne QRP na CW i SSB
MO-MIX - stacje klubowe na CW i SSB
SWL - stacje nasłuchowe na CW i SSB
Uwagi!
(a) W nagłówku pliku Cabrillo należy podać oznaczenie swojej grupy klasyfikacyjnej wg powyższego standardu, np. SO-MIX lub SO-CW lub SO-SSB lub SO-QRP lub MO-MIX lub SWL.
(b) Uczestnik może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie.
(c) Każda stacja może w danej chwili emitować tylko jeden sygnał.

Wymiana: RS(T) + skrót gminy wg oznaczeń programu PGA, np. 599 EL09 59 RU02 itp. Stacje zagraniczne, a także .../am i .../mm podają RS(T) + nr QSO.

Punktacja: każde QSO na CW 2 pkt., na SSB - 1 pkt. Punktowane są wyłącznie sprawdzalne łączności, podczas których obie stacje bezbłędnie odebrały znaki wywoławcze, raporty i grupy kontrolne, a różnica czasów zalogowania nie przekracza 5 minut. Oznacza to, że łączności ze stacjami, które nie nadeślą dzienników nie będą punktowane.

Mnożniki: gminy SP liczone tylko jeden raz tzn. bez względu na emisję. Własną gminę zalicza się automatycznie.

Wynik końcowy: suma punktów za QSOs x mnożnik. Samodzielnie obliczanie wyniku końcowego nie jest wymagane ponieważ rezultat każdego zawodnika komisja zawodów obliczy przy pomocy programu komputerowego.

Nasłuchowcy:
(a) Obowiązuje odebranie znaków obu stacji i obu grup kontrolnych.
(b) Ta sama stacja może być wykazana w dzienniku po upływie 5 minut.
(c) Każdy nasłuch na CW - 2 pkt., na SSB - 1 pkt.
(d) Mnożniki - gminy SP.
(e) Wynik końcowy - suma punktów za nasłuchy x mnożnik.

Log w formacie Cabrillo w terminie 5 dni na adres: ward-zawody@pzk.pl W temacie listu należy podać swój znak wywoławczy, np. sp2lnw. Log musi być niespakowanym załącznikiem mającym w nazwie znak wywoławczy i rozszerzenie .cbr lub .log, np. sp2lnw.cbr sp2hmy_4.log itp.

Dyplomy: za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej grupie klasyfikacyjnej - dyplomy. Ich wysyłka nastąpi w ciągu 14 dni od chwili publikacji wyników w MK QTC.

Wyniki: zamieszczone będą na stronie http://www.skjkc.pl/pga i opublikowane w majowym wydaniu MK QTC. Każdy uczestnik będzie miał nieskrępowany wgląd (w Internecie) w szczegółowe rezultaty osiągnięte przez każdego zawodnika.
Uwaga!
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość reklamacji w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników na stronie programu PGA. Po tym czasie rezultaty zawodów uznaje się za oficjalne.

Dyskwalifikacja: za pracę niezgodną z regulaminem zawodów, warunkami licencji oraz rażące łamanie zasad Fair play.

Komisja: zespół redakcji MK QTC. Decyzje komisji zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Uwagi dodatkowe:
(a) Udział w zawodach oznacza akceptację powyższego regulaminu.
(b) Korzystanie z PGA Clustera jest dozwolone.
(c) Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w trakcie udziału w konkursie.
(d) Uwagi dotyczące przebiegu zawodów, a także fotografie i QSL należy przesyłać wyłącznie odrębnym listem na adres: qtc@post.pl
(e) Udział zawodach jest okazją do zdobycia pamiątkowego dyplomu "WARD 2008 Award".

Ponieważ logi zostaną sprawdzone przy pomocy programu komputerowego konieczne jest bezwzględne stosowanie się do standardów określonych dla plików Cabrillo.
Wzór logu Cabrillo

START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: WARD Contest
CALLSIGN: SP2FAP
CATEGORY: SO-CW
NAME: Sylwester Jarkiewicz
ADDRESS: E-MAIL: qtc@post.pl
ADDRESS: Suchacz-Zamek, Wielmoży 5b
ADDRESS: 82-340 Tolkmick
SOAPBOX:
QSO: 3500 CW 2008-03-16 1501 SP2FAP 599 EL09 SQ8QOB 599 KS01
QSO: 3500 CW 2008-03-16 1526 SP2FAP 599 EL09 SQ8JJA 599 LN02
QSO: 3500 CW 2008-03-16 1557 SP2FAP 599 EL09 SP4HHI 599 OU01
QSO: 3500 CW 2008-03-16 1608 SP2FAP 599 EL09 SP2IU 599 BY01
QSO: 3500 CW 2008-03-16 1657 SP2FAP 599 EL09 SQ5UUU 599 WM01